Dr. Carina Hambrock

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

You have to be logged in to see the full profile.
Login


Experience/Work

Committee Name Function
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Gremienmitglied - Industrie
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
DGM-Nachwuchsausschuss
  • 2016
    • DGM-Nachwuchspreis